• Exhibitions
 • Artists
 • News
 • Fairs
 • Books
 • Contact
 • Lito Kattou

  Gaia

  28.2.2019–4.5.2019 Prague Curated by Jiří Havlíček
  • Text by Jiří Havlíček (CZ)
  • Text by Jiří Havlíček (EN)

  Tak tedy země, jež pustá a nevzhledná nedávno byla, změněna byla a přešla tak v neznámé podoby lidí.

  Publius Ovidius Naso, Proměny

  Lito Kattou vytváří stíny, které zrcadlí skutečnost. Siluety neznámých bytostí visí osamoceně na stěnách. Postavy složené z částí lidských těl připomínají mytická stvoření. Opatrně nakračující leopard je nebezpečně blízko, jeho skvrny se mění v útržky vět. Slovo Gaia jsem poprvé slyšel v polovině devadesátých let v souvislosti s hnutím New Age. Doznívající spirituální vlna tenkrát nabrala v postkomunistickém Československu druhý dech. Celosvětové hnutí bylo pokusem o syntézu téměř všech náboženství s některými novějšími vědeckými přístupy. Mezi oblíbené přírodní teorie v rámci New Age patřila hypotéza anglického vědce a vynálezce Jamese Lovelocka, pojmenovaná po starořecké bohyni Gaia. Byla to představa planety Země jako superorganismu s vlastní seberegulací, ve kterém lidské bytosti nehrají hlavní roli. Lovelock původně pracoval pro NASA, ale začátkem 60. let se přestěhoval na anglický venkov, kde si zařídil soukromou laboratoř. Jeho sousedem byl spisovatel William Golding, autor slavného románu Pán much. Jednou, když se spolu procházeli po okolí, Lovelock vysvětloval Goldingovi svůj nový objev. Popisoval Zemi jako obrovskou biosféru, která dokáže sama sebe regulovat. Goldinga to velmi zaujalo a radil svému příteli, aby pro novou teorii zvolil nějaké výstižné jméno. Lovelock se ho zeptal, co by mu doporučil a Golding navrhl název Gaia. Protože foukal silný vítr, Lovelock se přeslechl a rozuměl Gyre, v překladu něco jako kroužení. Název se mu líbil, takže dál vysvětloval podrobnosti svojí vize. Asi po dvaceti minutách ho Golding přerušil a upozornil na nedorozumění.

  Podle Ovidia se země na počátku oddělila od nebe a klesla dolů pod vlastní tíhou. Proto bývá bohyně Gaia často zobrazena jako žena ležící na zemi. Pokud začneme vnímat krajinu jako tělo, vidíme kromě dokonalých proporcí i tělesné deformace, nedostatky nebo postižení. Tělo nemusí být vždy zdravé a plně funkční. Živé bytosti nemusejí vypadat tak, jak je známe. Na konci minulého roku v čínské laboratoři upravili geneticky dvě lidská embrya. Poslední zprávy uvádějí, že kromě zvýšené odolnosti proti viru HIV, se jako vedlejší efekt podařilo uměle zvýšit také jejich inteligenci. Narozené dívky dostali jméno Lulu a Nana. Podle antických představ vznikl člověk smícháním hlíny a dešťové vody. Země se proměnila v neznámé podoby lidí, píše Ovidius na konci první kapitoly Stvoření světa. Potom však nastala potopa a všechno živé vymřelo. Přežil pouze jediný pár lidí - žena a muž. S pomocí věštby se jim podařilo znovu vytvořit lidské bytosti. Posbírali kameny a házeli je za sebe jako kosti vznešené matky. Kameny začaly ztrácet tvrdost a postupně získaly tvar lidí. Měkké části se proměnily ve svaly, z tvrdších se staly kosti. Žíly zůstaly žílami.

  Lito Kattou se narodila v Nikósii na Kypru v r. 1990, žije a pracuje v Aténách. Studovala na Royal College of Art v Londýně, kde získala titul MA v oboru sochařství, a na Athens School of Fine Arts. Kattou získala cenu New Positions Award for Art 2018 v Kolíně nad Rýnem, a v roce 2017 byla pozvána na 89plus Google Residency, jehož kurátory byli Hans Ulrich Obrist a Simon Castets z Google Cultural Institute v Paříži. Svou práci představila na samostatných výstavách v Benaki Museum v Aténách, v ROOM E1027 v Berlíně, Point Centre for Contemporary Art v Nikósii, Eleni Koroneou Gallery v Aténách, Clearview.ltd. v Londýně, Pierre Poumet v Bordeaux a Radical Reading v Aténách, i na různých skupinových výstavách v galeriích a muzeích včetně Nottingham Contemporary v Nottinghamu, Kraupa-Tuskany Zeidler v Berlíně, Changing Room v Londýně, Foothold v Bari, Komplot v Bruselu, Midway Contemporary v Minneapolis, a Benaki Museum a Deste Foundation v Aténách. Její díla jsou součástí předních mezinárodních a soukromých sbírek, např. Dakis Joannou Collection, sbírky National Bank of Greece a Deutsche Telekom.

  And so the earth, deserted and unsightly until then, was changed and turned into unfamiliar forms of people.

  Ovid, Metamorphoses

  Lito Kattou creates shadows which mirror reality. Silhouettes of unknown beings hang lonely on the walls. Figures made up of the parts of human bodies resemble mythical creatures. A cautiously stepping leopard is dangerously close, its spots turning into scraps of sentences. I first heard the word Gaia in the mid-1990s in connection with the New Age movement. The reverberations of the spiritual wave of the period then found its second life in post-communist Czechoslovakia. This worldwide movement was an attempt at a synthesis of almost all religions and some modern scientific approaches. Popular theories included a hypothesis of the English scientist and inventor James Lovelock named after the ancient goddess Gaia. It viewed the planet Earth as a superorganism with a system of self-regulation in which the major part was not played by human beings. Lovelock originally worked for NASA but in the early 1960s he returned to England and settled in the country where he set up a private laboratory. His neighbour was the writer William Golding, the author of the famous novel The Lord of the Flies. Once when they were strolling in the countryside, Lovelock presented to Golding his new discovery. He described the Earth as an enormous biosphere able to regulate itself. Golding found this theory very interesting, and suggested that his friend chose a proper name for it. Lovelock asked what he would recommend, and Golding came up with the name Gaia. As the weather was very windy, Lovelock misunderstood and heard Gyre instead. He liked the phrase and went on explaining the details about his vision. After about twenty minutes Golding interrupted him and pointed out the misunderstanding.

  According to Ovid, in the beginning the earth was separated from the sky and sank below due to its weight, which is why the goddess Gaia is often represented as a woman lying on the ground. If we imagine a landscape like a body, we will see, apart from perfect proportions, also imperfections, flaws and deformities. The body is not always healthy and fully functioning. Living creatures do not always look the way we know them. At the end of last year two human embryos were genetically modified in a Chinese laboratory. The latest reports say that along with a higher resistance to the HIV virus, their intelligence was artificially increased as well, as a kind of by-product. The two girls born from the embryos were named Lulu and Nana. The ancients believed that man was made by mixing earth and rainwater. The earth changed into unfamiliar forms of people, writes Ovid at the end of The Creation of the World, the first chapter of his Metamorphoses. But then came the flood and every living creature died. Only two people survived, a woman and a man. With the help of an oracle they managed to re-create human beings. They gathered stones and threw them behind their backs as the bones of the noble mother. The stones lost their hardness and became people. Soft parts turned into muscles, the hard bits into bones. Veins remained veins.

  Lito Kattou, born in Nicosia, Cyprus 1990, lives and works in Athens. She is a graduate of the Royal College of Art in London with an MA in Sculpture and the Athens School of Fine Arts. Kattou is the recipient of the New Positions Award for Art Cologne 2018 and she was the invited artist for the 89plus Google Residency curated by Hans Ulrich Obrist and Simon Castets at the Google Cultural Institute in Paris, 2017. She has presented her work in solo shows at the Benaki Museum, Athens; ROOM E1027, Berlin; Point Centre for Contemporary Art, Nicosia; Eleni Koroneou Gallery, Athens; Clearview.ltd, London; Pierre Poumet, Bordeaux; Radical Reading, Athens and in various group shows at art spaces, galleries and museums including Nottingham Contemporary, Nottingham; Kraupa-Tuskany Zeidler, Berlin; Changing Room, London; Foothold, Bari; Komplot, Brussels; Midway Contemporary, Minneapolis; Benaki Museum and Deste Foundation, Athens. Her works are included in prominent international and private collections as the Dakis Joannou Collection, the collection of the National Bank of Greece, the collection of Deutsche Telekom.