• Exhibitions
 • Artists
 • News
 • Fairs
 • Books
 • Contact
 • Petr Strouhal

  USPS

  16.5.2019–11.7.2019 Prague Curated by Jiří Havlíček
  • Text by Jiří Havlíček (EN)
  • Text by Jiří Havlíček (CZ)

  In the garden I glimpsed a cheap replica of an ancient statue. The naked woman had bent arms which suddenly ended with wrists. I saw the statue in motion, from the window of a passing tram. For a moment, the statue’s pain seemed real. Amputation means the separation of a peripheral part of the body from the whole, the stump is a reminder of the missing limb. The English word “computer” has the same root as amputation. In Latin, the word “putare” originally meant “to cut”, later “to reckon”. Computation is addition, amputation is subtraction. One leg instead of two. The best-known stumps include the missing left leg of the chief villain in Treasure Island. At the end of the 19th century, the writer Robert L. Stevenson created an archetype of pirate which has survived in our imagination to this day. It was modelled on Stevenson’s friend who had lost a leg in his youth due to tuberculosis. Although the wooden leg (or a hook instead of a hand) was a literary fantasy, it is possible that amputation of legs might have been common among pirates, owing to various untreated injuries ending in gangrene. Stevenson was a popular author in his time; however, at the beginning of the 20th century some modernist critics branded him a second-rate writer, and for most of the 20th century he became relegated to the genre of adventure fiction for children. For a long time, his name was even left out from some of the academic dictionaries of literature. Vilém Flusser described the arriving era of digital images as adventure society or adventure form of life.

  At the end of 2017, the city council in Rome headed by the Five Star Movement pushed through the rehabilitation of Ovid, an ancient poet forced to spend the last years of his life in exile in the territory of present-day Romania. More than two thousand years later, the poet finally received a public apology. One of his books features a giant called Polyphemon, also known as The Stretcher. Legends tell us about his cruel practices. He would invite travellers to his house and kill them in a most horrible way. Tall people were offered beds that were too short, and the giant then cut off the protruding body parts. In contrast, short visitors were forced into large beds, and he would stretch their bodies until they reached the size of the bed. Petr Strouhal works in similar fashion; he photographs found objects with the use of a specially modified scanner. He often employs waste and fragments of objects, which he arranges into bizarre still lifes in front of the lens. He stretches and cuts off at the same time. The exposure takes several minutes, but the whole process requires dozens of tries. The result is often uncertain. Some images show parts of bodies.

  Digital art created by the amputated fingertips of an armless dead goddess.

  V zahradě jsem zahlédl lacinou napodobeninu antické sochy. Nahá žena měla pokrčené ruce, které náhle končily v zápěstí. Viděl jsem ji v pohybu, z okna projíždějící tramvaje. Na okamžik se zdálo, že její bolest je skutečná. Amputace znamená oddělení periferní části těla od celku, pahýl je upomínkou na chybějící končetinu. Počítač (computer) má v angličtině stejný základ jako amputace. V latině se slovo putare původně používalo pro řezat, později počítat. Komputace je sčítání, amputace odečítání. Jedna noha místo dvou. Mezi nejznámější pahýly patří chybějící levá noha hlavního padoucha z knihy Ostrov pokladů. Na konci devatenáctého století vytvořil spisovatel Robert L. Stevenson archetyp piráta, který v našich představách přežívá dodnes. Předobrazem byl jeho přítel, který přišel v mládí o nohu následkem tuberkulózy. I když dřevěná noha (nebo hák místo ruky) byla literární fantazie, ve skutečnosti je možné, že amputace končetin byla mezi piráty běžná díky různým neléčeným zraněním a následné gangréně. Stevenson byl ve své době populární autor, nicméně začátkem dvacátého století ho kritika některých modernistů označila za autora druhé kategorie a téměř celé dvacáté století byl vykázán do žánru dětské dobrodružné literatury. V některých akademických literárních slovnících se dlouhou dobu jeho jméno vůbec neobjevovalo. Vilém Flusser popisoval nastupující dobu digitálních obrazů jako dobrodružnou společnost nebo dobrodružnou životní formu.

  Na konci roku 2017 prosadila římská radnice, v čele s Hnutím pěti hvězd, rehabilitaci antického básníka Ovidia, který musel na konci svého života opustit Řím a odejít do exilu na území současného Rumunska. Více jak dva tisíce let od vyhnanství se starověký autor dočkal veřejné omluvy. V jedné z jeho knih se objevuje obr Polypémon přezdívaný Napínač. Pověst vypráví o jeho nelidských praktikách - zval k sobě domů pocestné a krutým způsobem je zabíjel. Vysokým lidem nabízel k přespání příliš krátkou postel a přečnívající části odřezával. Menším návštěvníkům vnutil nadměrně velikou postel a natahoval je tak dlouho, dokud se jejich tělo nedeformovalo do požadované délky. Podobným způsobem pracuje Petr Strouhal, když pomocí upraveného skeneru snímá nalezené objekty. Často používá odpadky nebo fragmenty předmětů, ze kterých před objektivem skládá bizarní zátiší. Natahuje a ořezává. Expozice většinou zabere několik minut, celý proces vyžaduje desítky pokusů. Výsledek je často nejistý. Na některých snímcích se objevují části těl. Digitální umění, tvořené amputovanými konečky prstů nehybné bohyně bez rukou.