• Exhibitions
 • Artists
 • News
 • Fairs
 • Books
 • Contact
 • Luisa Kasalicky

  Synonym for Group 5

  27.5.2016–16.7.2016 Prague Curated by Zdenek Felix
  • Text by Zdenek Felix (EN)
  • Text by Zdenek Felix (CZ)

  Luisa Kasalicky, an Austrian artist of Czech origin, exhibits a group of 10 works of various media at the Polansky Gallery: the set includes a painting, reliefs, textile tapestries, drawings and wall installations from years 2009 - 2016. The variety of artistic media calls for a wide range of techniques which the artist uses. Apart from conventional tempera on canvas painting, we encounter construction materials such as polystyrol, wood, plaster, flexible foam, insulation panels, roof covering, artificial leather, wax and interior decoration elements in her works. These works are mainly assemblages consisting of several materials which the artist partially covers in paint - frequently in her favourite chocolate brown tone. Just as the utilised materials, the forms and details which appear in the Louisa Kasalicky's works also refer to architecture and building industry. We can see parts of metal furniture, eaves troughs, roofing tiles or interior decorative skirting. Most of them, however, only in a fragmented form and enigmatic context. The works can be described as two- and three-dimensional puzzles with hidden meanings and biographical context.

  Luisa Kasalicky was born in 1974 in Prague. In 1985 she moved to Austria with her parents. From 1998 to 2004 she studied painting and graphic arts at the Academy of Fine Arts in Vienna where she received a diploma in 2005. Since 2004, she has carried out various architectural works and exhibited in many galleries such as in Linz, Klagenfurt, Innsbruck, Berlin, Düsseldorf, London and particularly often in Vienna. She is represented by a prestigious Viennese Galerie Nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder. In 2011 she exhibited her works in the House of Arts in Brno. The current exhibition in Polansky Gallery is her Prague debut.

  The central piece of the exhibition is a spacious ornamental work made of perforated insulation panels with the theme of a star that is falling apart or rather concentrating itself. When viewed more closely, new associations start arising: view of a city at night, arabesque made of lines and light points or a space as seen from a planetarium. Another work, a hanging composition, thematises the Ex Libris idea, a symbol of a library owner consisting of various elements related to her own biography and readable also as an anagram of the letters L, Y, and K. Various elements are connected here by means of a dark brown paint. Another hanging tapestry presents abstract and plant motifs on a predominantly blue background. The installed collection is completed by several smaller relief works revealing the variety of formal and content approaches used by the artist whose goal is to achieve a metaphoric unification of the whole into the form of a stage backdrop.

  In the work of Luisa Kasalicky, we can witness the revitalisation of an ornament as a form passing over from abstraction to an emblem, a form which metaphorically covers reality and fiction to the same extent. The artist revives a practice which reaches as far back as to the baroque; a period which forms an important part of Czech as well as Austrian heritage and which is, in a certain sense, also Luisa Kasalicky's personal heritage.

  Polansky Gallery would like to thank the Galerie Nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder for a great collaboration.

  Luisa Kasalicky, rakouská umělkyně českého původu, vystavuje v Polansky Gallery skupinu deseti prací v různých médiích: soubor zahrnuje malbu, reliéfy, závěsy z látek, kresby a nástěnné instalace z let 2009-2016. Odlišnosti médií odpovída také množství technických prostředků, které umělkyně používá. Vedle klasické malby temperou na plátně se tu setkáváme se stavebními materiály jako polystyren, dřevo, sádra, pěnová hmota, isolační panely a střešní krytina, napodobenina kůže, vosk a dekorační prvky z interiéru. Ve většině případů se jedná o asambláže z několika materiálů, které umělkyně částečně natírá barvou, s oblibou v hnědém tónu. Podobně jako použité materiály, vztahují se také formy a detaily, vyskytující se v pracech Louisy Kasalicky k architektuře a stavebnictví. Vyskytují se tu části kovového nábytku, okapů, krytin, pokojových dekorativních lišt, většinou ovšem zlomkovité a v záhadných souvislostech. Jedná se o dvou a třírozměrné rébusy se skrytými významy a biografickými souvislostmi.

  Luisa Kasalicky se narodila roku 1974 v Praze. V roce 1985 odešla jako jedenáctiletá s rodiči do Rakouska. V letech 1998-2004 studovala malířství a grafiku na Akademii výtvarných umění ve Vídni, kde získala roku 2005 diplom. Od roku 2004 realizovala různé práce v architektuře a vystavovala v řadě galerií, mimo jiné v Linci, Klagenfurtu, Innsbrucku, Berlíně, Düsseldorfu, Londýně a zejména ve Vídni. Zastupuje ji prestižní vídeňská Galerie Nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder. Po samostatné přehlídce v Domě umění v Brně v roce 2011, je výstava v Polansky Gallery její pražskou premiérou.

  V centru výstavy stojí rozměrná ornamentální práce z perforovaných izolačních panelů s tématem rozpadající se a nebo spíše soustřeďující se hvězdy. Při bližším pozorování vyvstávají další asociace: pohled na noční velkoměsto, arabeska z linií a světelných bodů nebo vesmír, viděný z planetária. Vedlejší závěsná práce tématizuje myšlenku Ex Libris, symbolu majitele knihovny, sestávající z různých elementů, vztahující se k vlastní biografii a čitelná také jako anagram z písmen L, Y a K. Různé elementy jsou zde spojeny tmavě hnědou barvou. Převážně modrá barva tvoří pozadí závěsné tapisérie s abstraktními a rostlinými motivy. Několik rozměrem menších prací ve formě reliéfu doplňují celkovou instalaci, přičemž naznačují mnohost formálních a obsahových přístupů umělkyně, jejímž cílem je metaforické spojení celku jako jevištního prospektu.

  Je zřejmé, že v pracech Luisy Kasalicky dochází k revitalizaci ornamentu jako formy přecházející od abstrakce k emblému, a která stejnou měrou metaforicky postihuje jak realitu tak fikci. Umělkyně tu oživuje výtvarnou praxi, sahající až k baroku, významnému období, které je v neposledné řadě dědictvím jak českého tak rakouského umění, a které je u Luisy Kasalicky v jistém smyslu i dědictvím osobním.

  Polansky Gallery děkuje Galerie Nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder za skvělou spolupráci.