• Exhibitions
 • Artists
 • News
 • Fairs
 • Books
 • Contact
 • Tea Stražičić

  Lone Long Boy

  16.5.2019–22.6.2019 Prague Curated by Christina Gigliotti
  • Text by Christina Gigliotti (EN)
  • Text by Christina Gigliotti (CZ)

  Link to exhibition video (excerpt)

  In the end, I just wanted to be a vegetable. Potato or not, I didn’t care.

  • Mario Mars Lazzarus

  The year is 1972 in the Martian Longyear System. The number tells the time that has passed since Mars was terraformed. Earthlings have managed to provide crops, self-sufficient oxy-hydra suits and infrastructure for their clone-colony.

  The first humans to live on Mars are colonel Angelica S. and her team of scientists: Hanul B, Dina A, Niklas M, Homer T, Hendrix A, Joao Z, and Mario Mars Lazzarus–an alien who we will later interview.

  These humans (and alien) were part of the Space X mission, which was forcefully coordinated by the Lost Souls of Silicon Valley - The United States’ most powerful allegiance between Amazon and Tesla Motors.

  1. MY (Martian Long Year System)

  Mario 5: a first generation Martian born from a single fertilized egg brought from Earth. Locally known as Mario Mars Lazzarus, he has been an indestructible force in the continuous survival of his colony. He is known for cultivating rathorses, the mutated cousins of rats and horses, brought in capsules and cages from Earth. These creatures terrorized Martian potato fields (the only cultivated vegetable) for decades, until Mario kindly befriended one of them. Rathorses now serve on potato farms all across the colonized zone.

  Before we start to interview Mario, it’s important for the reader to know the current political interplanetary affairs. Following the quick mutations and alien Martian plague gone viral, terraforming Mars has voted as the first intergalactic sin. Prosecution of all heads involved in the Space X mission by Den Hague resulted in app wars, and Amazon was balkanized from its core.

  Earthlings had Mars on their mind, but out of their reach for a full century. During that time, Earth days were numbered by tragedies, except in mainland China and Russia. Meanwhile, Martian colonies were nicknamed “The Long Boys”. Long Boys are asexual, red or yellow eyed clones, symbiotically merged with their silicone oxy-hydra coats. They live off refined potato derivatives and rat meat.

  Back in the year 1972. by Martian Longyear System, Chinese Russian alliance launched two Intergalactic Ship Eaters to hold quarantine over Mars colonies. Each battle station projects a glowing shield, modeled in honor of the Chinese Opera mask with a grin and red eyes. Both of them can be seen from the surface of Mars.

  Signed by 4th gen. Martians
  Journalist S. T. Hayfork-Blackmars
  Research by Prof. Mustang Mars, in Memory of Mario Mars Lazzarus

  _

  Tea Stražičić is an animation director and artist from Croatia, currently based in Berlin. She is known for her alias @flufflord and the following projects: The Black Metal residency, VR Incubator, Renegade NPC, live AV set with Baojiaxiang and the CGI studio Schwestern Sisters. Her work has been published in Heavy Metal Mag., Adult Swim, Tzvetnik, and AQNB among others. She has created visuals sets for artists and festivals such as: Absurd Creation, Baojiaxiang, Creamcake, Hartera, Dasychira, Parkingstone, SHCR and many more. Recent performances include: Supynes Festival (Lithuania), ACE Hotel (DTLA). Recent exhibitions include: ‘Whale Fall’ at Gossamer Fog, London, ‘Dance With the Devil’ in Zagreb, ‘At the Mercy of Your Salvia’ in Tbilisi and ‘EXE’ in Krasnodar.

  _
  Supported by the Czech Ministry of Culture

  Odkaz na video z výstavy (ukázka)

  Nakonec jsem prostě chtěl být zeleninou. Třeba bramborou, to je fuk. - Mario Mars Lazzarus

  V Marťanském systému dlouhého roku se píše rok 1972. Toto číslo udává, kolik let uplynulo od doby, co byl Mars teraformován. Pozemšťanům se podařilo zajistit pro svou kolonii obilí, speciální skafandry obsahující kyslík a vodu a infrastrukturu.

  Prvním člověkem, který žil na Marsu, byla plukovnice Angelica S. a její vědecký tým – Hanul B, Dina A, Niklas M, Homer T, Hendrix A, Joao Z, a Mario Mars Lazzarus –mimozemšťan, kterému později položíme pár otázek.

  Tito lidé (a mimozemšťan) byli součástí mise Vesmír X, koordinované Ztracenými dušemi ze Silicon Valley, nejmocnější americkou loajální skupinou mezi Amazonem a Tesla Motors.

  1. MY (Martian Long Year System / Marťanský systém dlouhého roku)

  Mario 5 – první generace Marťanů zrozená z jediného oplodněného vajíčka přivezeného ze Země. Též známý jako Mario Mars Lazzarus. Je nezničitelnou silou v přežívání své kolonie. Proslavil se pěstováním krysokoní, zmutovaných příbuzných krys a koní dopravených v klecích ze Země. Tito tvorové po desetiletí ničili bramborová pole Marťanů (jediná zelenina, která se zde pěstuje, jsou brambory), dokud se Mario s jedním z nich nespřátelil. Krysokoně nyní slouží pěstitelům brambor v celé kolonizované zóně.

  Než začne náš rozhovor s Mariem, je důležité, aby čtenář chápal současnou politickou meziplanetární situaci. Poté, co se bleskově rozšířily mutace a marťanský mor, byla teraformace Marsu označena za první mezigalaktický hřích. Obžaloba hlavních osob mise Vesmír X haagským tribunálem vyústila ve války o aplikace, a Amazon se stal od základu balkanizovaným.

  Pozemšťané snili o Marsu celé století, byl však mimo jejich dosah. Během této doby byly dny Země sečteny tragédiemi, kromě Číny a Ruska. Marťanské kolonie dostaly mezitím přezdívku „Dlouzí kluci“. Dlouzí kluci jsou asexuální klony s červenýma nebo žlutýma očima, symbioticky spojené se svými skafandry s kyslíkem a vodou. Živí se rafinovanými bramborovými deriváty a krysím masem.

  V roce 1972 Marťanského systému dlouhého roku vypustila čínsko-ruská aliance dva intergalaktické Požírače raket, aby zajistila koloniím na Marsu karanténu. Každá tato bitevní stanice vysílá zářící štít, který má na počest čínské Opery podobu šklebící se masky s červenýma očima. Obě lze spatřit z povrchu Marsu.

  Podepsáno čtvrtou generací Marťanů
  Text: S. T. Hayfork-Blackmars
  Výzkum: Prof. Mustang Mars, na památku Maria Marse Lazzaruse

  Tea Stražičić je umělkyně a režisérka animovaných filmů. Pochází z Chorvatska, v současné době žije v Berlíně. Proslavila se pod jménem @flufflord následujícími projekty: residence Black Metal, VR Incubator, Renegade NPC, živý AV set s Baojiaxiang a CGI studiem Schwestern Sisters. Její práce byly publikovány např. v Heavy Metal Mag., Adult Swim, Tzvetnik, a AQNB. Vytváří vizuály pro umělce a festivaly, např. Absurd Creation, Baojiaxiang, Creamcake, Hartera, Dasychira, Parkingstone, SHCR a mnoho dalších. K jejím posledním performancím patří Supynes Festival (Litva) a ACE Hotel (DTLA). nedávné výstavy zahrnují Whale Fall v Gossamer Fog v Londýně, Dance With the Devil v Zagrebu, At the Mercy of Your Salvia v Tbilisi a EXE v Krasnodaru.

  _
  Podpořeno Ministerstvem kultury ČR