• Exhibitions
 • Artists
 • News
 • Fairs
 • Contact
 • KERNEL

  Water Sleeps

  11.11.2016–23.12.2016 Prague Curated by Are
  • Text by Are (EN)
  • Text by Are (CZ)

  In Water Sleeps, Athens-based art collective KERNEL looks at a network of geopolitical phenomena related to global-scale logistical projects and their multimodal impacts on the contemporary socioeconomic context of Greece. Part of these shifts, the destabilization of the historically prevailing local maritime industry due to foreign privatization of critical port areas induced unprecedented mutations in customary labor conditions and developed novel parasitic economies during the last decade.
  By engaging with sculptural gestures and digitally generated moving imagery, KERNEL encodes in their work the processes of material, human and informational movement, their frictions and their contingent byproducts. In the exhibition, landscapes constructed by disposed cable jackets collected from suburban junkyard areas around Athens act as material traces that link back to the obscure emergent industries of scrap stealing and recycling. Processed data transforms into abstracted sea routes, current envisions of the mythologized ancient Silk Road. Acoustic phenomena engendered by the intensive workings of computational infrastructures become the uncanny melodies of the automated protocols that orchestrate present-day life.
  In Water Sleeps KERNEL looks at the sea, at the perpetual poetics reflecting on its surface, the powers embedded in its mass, the politics inscribed on its routes.

  The exhibition is organized in collaboration with are-events.org.

  KERNEL is an art collective founded in 2009 in Athens by architect Pegy Zali and artists Petros Moris and Theodoros Giannakis. KERNEL has had solo shows at Epikourou & Korinis (Athens 2016), Union Pacific (London, 2015), V4ULT (Berlin, 2014) and SPACE (London, 2013). They have presented their work in art spaces and museums including the Benaki Museum (Athens 2016), ICA (London, 2015), Kunstraum Niederoesterreich (Vienna, 2015), Osage Gallery (Hong Kong, 2015), Ontario College of Art & Design University Gallery (Toronto, 2014), D21 (Leipzig, 2014), the National Museum of Contemporary Art (Athens, 2013), V22 (London, 2012) and the Athens Biennale (Athens, 2011). They have organized curatorial projects including Word of Mouth for the Athens Biennale (Athens, 2011) THE PUBLIC SCHOOL in Athens (Athens, 2011), BYOB London at The Woodmill (London 2011) and Full/Operational/Toolbox at their ceased temporary project space M21 (Athens 2010). kerneloperations.com

  Ve výstavě Water Sleeps (Voda spí), athénská umělecká skupina KERNEL zkoumá síť geopolitických jevů souvisejících s globálními logistickými projekty a jejich multimodálními dopady na současnou socioekonomickou situaci Řecka. Část těchto přeměn – destabilizace historicky dominantního lokálního námořního průmyslu v důsledku privatizace kriticky důležitých přístavních oblastí zahraničními společnostmi – s sebou v posledních deseti letech přinesla dosud nevídané mutace obvyklých pracovních podmínek a rozvinula originální parazitické ekonomiky.

  Prostřednictvím sochařských gest a digitálně generovaných pohyblivých obrazů KERNEL ve své umělecké práci kóduje procesy materiálních, lidských a informačních pohybů, jejich třecí plochy a vedlejší produkty vznikající při těchto procesech. „Krajiny“ vytvořené z vyhozených kabelových plášťů posbíraných na příměstských skládkách v okolí Athén ve výstavě fungují jako materiální stopy odkazující zpět na obskurní a naléhavě přítomný „průmysl“ kradení a recyklování šrotu. Zpracovaná data se proměňují a nabývají podoby abstraktních námořních tras – současných vizí starověké, mýty opředené Hedvábné stezky. Akustické jevy vzniklé v důsledku intenzivního uplatnění výpočetních infrastruktur se stávají jakousi zlověstnou melodií automatizovaných protokolů, které řídí život člověka dnešní doby.

  V projektu Water Sleeps KERNEL pozorují moře, sledují neustálou poetiku, která se odráží na jeho povrchu, síly zadržované v jeho hmotě a politiku vepsanou do námořních tras.

  Výstava je organizována ve spolupráci s are-events.org.

  Umělecká skupina KERNEL byla založena v Athénách v roce 2009 architektkou Pegy Zali a umělci Petrosem Morisem a Theodorosem Giannakisem. Skupina samostatně vystavovala v Epikourou & Korinis (Athény 2016), Union Pacific (Londýn, 2015), V4ULT (Berlín, 2014) a SPACE (Londýn, 2013). Svoji práci prezentovali v institucích a galeriích jsou například Benaki Museum (Athény 2016), ICA (Londýn, 2015), Kunstraum Niederoesterreich (Vídeň, 2015), Osage Gallery (Hong Kong, 2015), Ontario College of Art & Design University Gallery (Toronto, 2014), D21 (Lipsko, 2014), National Museum of Contemporary Art (Athény, 2013), V22 (Londýn, 2012) a Athens Biennale (Athény, 2011). Skupina KERNEL také organizovala kurátorské projekty Word of Mouth v rámci Athens Biennale (Athény, 2011), THE PUBLIC SCHOOL in Athens (Athény, 2011), BYOB v The Woodmill (Londýn, 2011) a Full/Operational/Toolbox v jejich již zaniklém dočasném výstavním prostoru M21 (Athény, 2010). kerneloperations.com